Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2019

Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. 
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka vianadelle nadelle
7030 0fe2 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianadelle nadelle

July 10 2019

Miłość Czesław Miłosz

   Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, 
   Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy, 
   Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. 
   A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, 
   Ze zmartwień różnych swoje serce leczy, 
   Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu.

   Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć, 
   Żeby stanęły w wypełnienia łunie. 
   To nic, że czasem nie wie, czemu służyć: 
   Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.


May 31 2019

'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'

.
9255 755b 420
Reposted fromRowena Rowena viaahora ahora

May 21 2019

I know you're probably thinking "what's up with B?"

I know you're probably thinking "what's up with B?"
I been crying for too long what did you do to me?

I used to be so strong, but now you took my soul
I'm crying can't stop crying, can't stop crying
You could have told me that you wasn't happy
I know you didn't wanna hurt me
But look what you done to me now

I gotta look at her in her eyes 
And see she's had half of me 
How could you lie?

beyonce

May 19 2019

7976 142a 420
Reposted fromkarahippie karahippie

May 18 2019

6352 fe94 420
Reposted fromnoicoztego noicoztego via17minut 17minut

May 03 2019

(..) Była złamana wewnętrznie cała. Przesiąknęła bólem(...)Całym krwiobiegiem. Każdym oddechem. Wdechem i wydechem. (...) i tak zdawało się, że ten jeden mężczyzna stanowił największy kataklizm jej życia. Zrównał perfekcyjnie wszystkie nadzieje z płaską rzeczywistością świata, której i tak nigdy nie potrafiła pojąć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulipanowa tulipanowa

April 30 2019

Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viatulipanowa tulipanowa

You chewed me up and spit me out Like I was poison in your mouth

You chewed me up and spit me out
Like I was poison in your mouth
You took my light, you drained me down
But that was then and this is now, 

Throw your sticks and your stones, throw your bombs and your blows
But you’re not gonna break my soul
This is the part of me
That you’re never gonna ever take away from me, no.

You ripped me off your love was cheap
Was always tearing at the seams
I fell deep, you let me down
But that was then and this is now, now look at me

March 10 2019

4579 e5d6 420
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
8616 9026 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatulipanowa tulipanowa

February 25 2019

7476 ed07 420
Reposted fromtwice twice viaahora ahora
4333 8438 420

February 22 2019

2483 cd1d 420
Reposted bylostinspace lostinspace

February 21 2019

Right now I'm in a state of mind
I wanna be in like all the time
Ain't got no tears left to cry
So I'm pickin' it up, I'm pickin' up

February 20 2019

You probably think that you are better now, better now
You only say that 'cause I'm not around, not around
You know I never meant to let you down, let you down
Woulda gave you anything, woulda gave you everything

You know I say that I am better now, better now
I only say that 'cause you're not around, not around
You know I never meant to let you down, let you down
Woulda gave you anything, woulda gave you everything


I promise
I swear to you I'll be okay
You're only the love of my life

February 19 2019

0036 a5ef 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl